Blog

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE ZASTOSOWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE ZASTOSOWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA Na postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania obrońcy/oskarżonemu/podejrzanemu przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia. Termin: zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (jeżeli oskarżony/podejrzany był obecny podczas ogłoszenia) lub w terminie 7 dni od dnia doręczenia w/w postanowienia.  Właściwość sądu:

Czym jest niegodność dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia jest instytucją pozwalającą na wyłączenie od dziedziczenia spadkobiercy, który ze względów etycznych nie powinien dziedziczyć po spadkodawcy. Uznanie danego spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia jest zatem swoistą sankcją za naganne zachowanie w stosunku do spadkodawcy.  Kiedy spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia? Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego w poniżej wskazanych

Zmiana siedziby spółki z o.o.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że pojęcia zmiany siedziby spółki nie należy utożsamiać ze zmianą adresu spółki. Siedzibą spółki jest bowiem miejscowość, zaś zmiana adresu spółki będzie związana  jedynie ze zmianą adresu na terenie danej miejscowości i będzie procesem co do zasady mniej skomplikowanym. W dzisiejszym wpisie skupimy się na zmianie siedziby w  spółce z o.

Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie

POSIEDZENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE ROZPOZNANIA WNIOSKU O TYMCZASOWE ARESZTOWANIE.  Złożony przez prokuratora wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania rozpatrywany jest przez sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie (jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem niecierpiącym zwłoki – może to być także inny sąd rejonowy) na posiedzeniu, w którym udział bierze oskarżony/podejrzany.  Przypomnieć należy, że od

Sądowy dział spadku

Sądowy dział spadku – czyli co to takiego? Postępowanie o dział spadku jest postępowaniem uregulowanym w art. od 680 k.p.c. do 689 k.p.c. Celem postępowania jest ukształtowanie sytuacji prawnej pomiędzy spadkobiercami po śmierci spadkodawcy. Konieczność wystąpienia z wnioskiem o dział spadku pojawia się najczęściej, gdy spadkobiercy pozostają niezgodni co do podziału majątku lub wartości poszczególnych

Zrzeczenie się dziedziczenia

  Zrzeczenie się dziedziczenia – jest to umowa mortis causa (tj. „ zawierana na wypadek śmierci”) pomiędzy potencjalnym spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą. Zrzeczenie się dziedziczenia uregulowane zostało w art. 1048 k.c. Zgodnie z ww. przepisem:  „Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w

Postępowanie przymuszające

W poprzednim wpisie zapoznaliśmy Państwa z ustawowym terminem złożenia wniosku o wpis do rejestru. Ponadto, wskazane zostało, że przekroczenie ustawowego terminu na złożenie wniosku może pociągać za sobą konsekwencje natury procesowej.  W dzisiejszym wpisie przybliżymy zatem Państwu następujące kwestie: Kiedy sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające? Jaki jest cel postępowania przyjmującego? Jak przebiega postępowanie przymuszające?

tymczasowe aresztowanie cz.2

Czas na rozpoznanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jak już wskazywaliśmy w poprzednim artykule, w postępowaniu przygotowawczym wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania składa prokurator do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie (jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem nie cierpiącym zwłoki – może to być także inny sąd rejonowy). Sąd po otrzymaniu wniosku o

Tymczasowe aresztowanie

  Tymczasowe aresztowanie jest jedynym środkiem zapobiegawczym o charakterze izolacyjnym i zgodnie z art. 257 § 1 k.p.k. powinno być stosowane jedynie, gdy inne środki zapobiegawcze nie są wystarczające. Art. 257 § 1 k.p.k. „Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy” W świetle orzecznictwa: „Zgodnie z zasadą minimalizacji i proporcjonalności środków

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wpis do rejestru?

Zgodnie z art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.  Do przepisów szczególnych przewidujących inny aniżeli 7-dniowy termin na złożenie wniosku o wpis należą: art. 319 § 2 k.s.h.