Postępowanie przymuszające

W poprzednim wpisie zapoznaliśmy Państwa z ustawowym terminem złożenia wniosku o wpis do rejestru. Ponadto, wskazane zostało, że przekroczenie ustawowego terminu na złożenie wniosku może pociągać za sobą konsekwencje natury procesowej. 

W dzisiejszym wpisie przybliżymy zatem Państwu następujące kwestie:

  1. Kiedy sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające?
  2. Jaki jest cel postępowania przyjmującego?
  3. Jak przebiega postępowanie przymuszające?

Kiedy Sąd może wszcząć postępowanie przymuszające?

Postępowanie przymuszające uregulowane zostało w art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Postępowanie może zostać wszczęte w przypadku, gdy Sąd stwierdzi, iż pomimo upływu ustawowego terminu do złożenia wniosku – podmiot nie wystąpił z wnioskiem lub nie przedłożył dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu. 

Jaki jest cel postępowania przymuszającego?

Celem postępowania jest zobowiązanie danego podmiotu do podjęcia określonych czynności m.in. przedłożenia brakujących dokumentów. 

Jak przebiega postępowania przymuszające?

Pierwszym krokiem jest wezwanie obowiązanego do złożenia określonych dokumentów. Sąd wyznacza wówczas dodatkowy 7-dniowy termin na uzupełnienie braków pod rygorem nałożenia kary grzywny. W przypadku nieuczynienia zadość wezwaniu w zakreślonym terminie, sąd rejestrowy stosowanie do art. 24 ust. 1b nakłada karę grzywny. Ponadto, Sąd rejestrowy może ponowić wezwanie, a tym samym ponowić karę grzywny. 

Uwaga ! 

Grzywna nakładana jest w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Kolejnym krokiem jest umorzenie postępowania. Sąd rejestrowy umorzy postępowanie jeżeli z okoliczności sprawy, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku. Umorzenie następuje również w przypadku wykonania obowiązku.