W jakim terminie należy złożyć wniosek o wpis do rejestru?

Zgodnie z art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Do przepisów szczególnych przewidujących inny aniżeli 7-dniowy termin na złożenie wniosku o wpis należą:

  • art. 319 § 2 k.s.h. – przepis ten przewiduje 3-tygodniowy termin na zgłoszenie do sądu rejestrowego okoliczności, iż wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza. 
  • art. 110 ustawy z dnia 16 września 1982 r. tj.  Prawo spółdzielcze – przepis ten przewiduje 14-dniowy termin na wystąpienie przez zarząd spółdzielni z wnioskiem o wpisanie  spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, a zarząd spółdzielni dotychczasowej – z wnioskiem o dokonanie w tym rejestrze wpisu o jej podziale. 
  • art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – przepis ten  stanowi, że kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Najczęściej zadawane pytania: 

Czy uchybienie ustawowemu terminowi skutkuje brakiem możliwości złożenia wniosku o wpis do KRS?

Nie, uchybienie ustawowemu terminowe nie skutkuje brakiem możliwości złożenia wniosku do KRS. Ponadto, nie pociąga za sobą skutku w postaci utraty mocy prawnej będącej podstawą dokonania wpisu.

Jakie zatem konsekwencje pociąga za sobą przekroczenie ustawowego terminu na złożenie wniosku o wpis do KRS?

Są to konsekwencje procesowe. Mianowicie przekroczenie terminu jest podstawą do wszczęcia przez organ rejestrowy tzw. postępowania przymuszającego. O tym, czym jest postępowanie przymuszające i jak wygląda jego przebieg, dowiedzą się Państwo w kolejnym artykule. 

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *