Sądowy dział spadku

Sądowy dział spadku – czyli co to takiego?

Postępowanie o dział spadku jest postępowaniem uregulowanym w art. od 680 k.p.c. do 689 k.p.c. Celem postępowania jest ukształtowanie sytuacji prawnej pomiędzy spadkobiercami po śmierci spadkodawcy. Konieczność wystąpienia z wnioskiem o dział spadku pojawia się najczęściej, gdy spadkobiercy pozostają niezgodni co do podziału majątku lub wartości poszczególnych składników majątkowych. 

Wniosek o wszczęcie postępowania

 Pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest złożenie wniosku o dział spadku. Wniosek taki może być złożony wyłącznie przez tzw. osobę uprawnioną (tj. spadkobierców, spadkobierców spadkobierców, czy też prokuratora). We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

Co zrobić w przypadku braku zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia?

Spokojnie, jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego.

Uwaga! W postępowaniu o dział spadku skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. 

W jaki sposób sąd może dokonać podziału spadku?

Sąd może dokonać podziału następująco:

  • w naturze tj. podzielić majątek na części odpowiadające wartości udziałów spadkobierców, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, zgodnie z interesem społeczno gospodarczym. Ewentualne różnice wartości wyrównuje się wówczas poprzez dopłaty pieniężne;
  • na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spadkowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w częściach ułamkowych 

Ponadto, sad może przyznać określone przedmioty jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych lub zarządzić sprzedaż przedmiotów spadkowych w celu dokonania podziału cywilnego. 

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu: 602- 842-680

 

źródła:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

 

 

Apl.adw. Zuzanna P. 

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *