ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE ZASTOSOWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE ZASTOSOWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

Na postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania obrońcy/oskarżonemu/podejrzanemu przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia.

Termin: zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (jeżeli oskarżony/podejrzany był obecny podczas ogłoszenia) lub w terminie 7 dni od dnia doręczenia w/w postanowienia. 

Właściwość sądu: środek odwoławczy w postaci zażalenia składamy do sądu wyższego rzędu za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania.

Przykład: jeżeli postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, sądem właściwym do rozpoznania środka odwoławczego będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, ale zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie.

W powyższej sytuacji określając sąd wskazujemy:

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

WYDZIAŁ KARNY

al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa

za pośrednictwem:

Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

….. Wydział Karny

ul. Ogrodowa 51a, 00-873 Warszawa

Czas rozpoznania zażalenia: zgodnie z art. 252 § 3 k.p.k. zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego rozpoznaje się niezwłocznie, z tym, że zażalenie na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania nie później niż przed upływem 7 dni od przekazania sądowi zażalenia wraz z niezbędnymi aktami. 

Elementy zażalenia:

  1. oznaczenie postanowienia, które skarżymy np. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XIV Wydział Karny z dnia 16 czerwca 2022 roku, sygn. akt …………. ; 
  2. zarzuty (błędy popełnione przez sąd I instancji, które w konsekwencji doprowadziły do wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania);
  3. wnioski np. wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości/ wnoszę o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zastosowanie innych, wolnościowych środków zapobiegawczych;
  4. uzasadnienie;
  5. własnoręczny podpis.

źródła:

–  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego.

Apl. adw. Wiktoria Qader

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *