Blog

Mediacja jako skuteczne narzędzie rozwiązywania konfliktów w sporach pracowniczych

Wprowadzenie przepisów dotyczących mediacji do polskiego systemu prawnego stanowiło istotny krok w kierunku alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Obecnie istniejące ramy prawne mediacji, umożliwiają zastosowanie tej procedury również w przypadkach związanych z prawem pracy. Niniejszy artykuł analizuje potrzebę i efektywność mediacji w obszarze sporów pracowniczych, podkreślając unikalne cechy tych konfliktów oraz istotną rolę, jaką odgrywa mediacja

Polubowne rozwiązywanie konfliktów między pracodawcą a pracownikiem

W obliczu konfliktów między pracodawcami a pracownikami, istnieje rosnące zainteresowanie osiągnięciem polubownych porozumień przed kierowaniem spraw do sądów. Niniejszy artykuł skupia się na analizie możliwości polubownego załatwienia sporów pracowniczych zgodnie z polskim Kodeksem pracy oraz Kodeksem postępowania cywilnego. Przedstawia różne aspekty zawierania ugód pomiędzy stronami konfliktu, a także analizuje ich skutki prawne i implikacje. Konflikty

Pozwanie pracodawcy – Kiedy i za co możemy dochodzić swoich praw?

W relacji pracownik-pracodawca zdarzają się różne sytuacje, które mogą skłonić pracownika do podjęcia kroków prawnych wobec swojego pracodawcy. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracodawca narusza przepisy prawa pracy, warto wiedzieć, kiedy i w jakich przypadkach możemy wytoczyć powództwo do sądu pracy. W artykule tym omówimy najczęstsze sytuacje, za które można pozwać pracodawcę oraz terminy, których

Pojęcie Dyskryminacji

  Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest traktowanie na równi swoich pracowników w zakresie do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia oraz awansowania jak i dostępu do szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji pracownika. Ograniczenie tych praw lub nierówne traktowanie pracownika prowadzi do dyskryminacji, która definiuje się odmiennym podejściem przez pracodawcę do podległych. W polskim prawie zabronione

Zasada swobody umów

Zasada swobody umów Zgodnie z art. 3531 k.c. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Powyższe oznacza, że Strony zawierające Umowę mają prawo do konstrukcji stosunku prawnego według swego uznania, jednakże z takim ograniczeniem, by konstrukcja

Pojęcie Mobbingu

  Mobbing oznacza, działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, mającą na celu doprowadzić do jego poniżenia lub ośmieszenia. Przejawiać się może również w sytuacji izolowania lub wyeliminowania pracownika z zespołu współpracowników. Ważnym elementem definicji tego pojęcia

Roszczenia z tytułu Mobbingu

W relacjach pracowniczych częstym problemem jest naruszenie przez współpracowników przepisów dotyczących dyskryminacji oraz mobbingu względem swoich kolegów. Najczęstszym powodem tego typu zachowania jest niechęć, ambicja, zazdrość. Przepisy w polskim prawie zakazujące dyskryminacji skierowane są nie tylko do pracodawcy. Ich adresatami są wszyscy pracownicy. Najważniejszą i najistotniejszą rolę w przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi oraz negatywnym skutkom

Jak czytać umowy ?

Jak czytać umowy ? Umowy są powszechnie stosowanym narzędziem w życiu codziennym oraz biznesowym. Często jednak zawierane są bez odpowiedniego przygotowania, a ich dokładna treść i znaczenie są niedostatecznie zrozumiałe dla stron. W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę przed zawarciem umowy.  Definicje terminów, czyli tzw. “słowniczek” – Co do zasady w

Jaka jest różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem?

Jaka jest różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem? Pojęcia “zadatek” oraz “zaliczka” często są używane zamiennie, co może prowadzić do nieporozumień i niejasności w umowach. W rzeczywistości jednak, zadatek i zaliczka to dwa różne pojęcia, które mają odmienne znaczenie i skutki prawne. W niniejszym  artykule wyjaśnimy, czym się od siebie różnią.   Zadatek jest wpłatą, którą

Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy w postępowaniu karnym

Poręczenie majątkowe jest środkiem zapobiegawczym (więcej o środkach zapobiegawczych w postępowaniu karnym przeczytają Państwo w artykule: https://www.prk-adwokat.pl/srodki-zapobiegawcze-w-postepowaniu-karnym/ ), który został uregulowany w art. 266 – 270 kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.). Poręczenie majątkowe może zostać złożone zarówno przez oskarżonego/podejrzanego, jak i inną osobę np. członka rodziny. W literaturze podkreśla się, że suma poręczenia majątkowego określona