Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy, świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno dla zamawiających jak i dla wykonawców.

W szczególności zajmujemy się:

  • prowadzeniem postępowań przetargowych;
  • prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • kontrolą i koordynowaniem czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem/ zamawiającym;
  • prowadzeniem wstępnej kontroli i analizą projektów umów;
  • prowadzeniem kontroli poprawności dokumentacji.

Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy świadczy usługi z zakresu prawa zamówień publicznych dla Wykonawców. W szczególności zajmujemy się przygotowywaniem ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem przy zawieraniu umów np. z podwykonawcami.

Naszych Klientów reprezentujemy również przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy świadczy usługi z zakresu prawa zamówień publicznych dla Zamawiających.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

  • przygotowanie postępowania i stosownej dokumentacji;
  • przygotowywanie projektów umów i regulaminów;
  • przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
  • doradztwo prawne w każdym aspekcie prawa zamówień publicznych.

 

Aktualności / Ciekawostki