Zrzeczenie się dziedziczenia

 

Zrzeczenie się dziedziczenia – jest to umowa mortis causa (tj. „ zawierana na wypadek śmierci”) pomiędzy potencjalnym spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą.

Zrzeczenie się dziedziczenia uregulowane zostało w art. 1048 k.c. Zgodnie z ww. przepisem:

 „Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.”

Ażeby jednak powyższa Umowa była ważna muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

·       może nastąpić tylko w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

·       stronami umowy są spadkodawca (przyszły) oraz przyszły spadkobierca ustawowy (z wyłączeniem gminy i Skarbu Państwa).

Najczęściej zadawane pytania:

Czy jeżeli dokonam zrzeczenia się dziedziczenia to dokonana przeze mnie czynność rozciąga się również na moich zstępnych?

 Tak, zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Od kiedy Umowa wywołuje skutki prawne?

 Skutki Umowy następują z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy.

 Czy zrzeczenie się dziedziczenia wyłącza możliwość dziedziczenia testamentowego?

NieSpadkobierca ustawowy, który zrzekł się przez umowę z przyszłym spadkodawcą dziedziczenia po nim, może dziedziczyć po tym spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu.(uchwała SN z 15 maja 1972 r., III CZP 26/72)

 

źródła:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny

 

Autor: apl. adw. Zuzanna Pierścińska 

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *