Jaka jest różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem?

Jaka jest różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem?

Pojęcia “zadatek” oraz “zaliczka” często są używane zamiennie, co może prowadzić do nieporozumień i niejasności w umowach. W rzeczywistości jednak, zadatek i zaliczka to dwa różne pojęcia, które mają odmienne znaczenie i skutki prawne. W niniejszym  artykule wyjaśnimy, czym się od siebie różnią.  

Zadatek jest wpłatą, którą kupujący dokonuje, aby potwierdzić swoje zobowiązanie do zawarcia umowy. Wpłacenie zadatku zobowiązuje kupującego do zawarcia umowy i daje sprzedającemu pewność, że kupujący jest poważnie zainteresowany zakupem towaru lub nieruchomości.

Wysokość zadatku może być dowolnie ustalona przez strony,  zwykle jednak wynosi około 10% wartości umowy.

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W przypadku zaś wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. W przypadku natomiast  jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

Doskonale wiemy, że może dojść również do sytuacji gdzie umowa zostanie rozwiązania – wówczas zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego – zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Zaliczka, podobnie jak zadatek, jest wpłatą dokonaną przez kupującego. Różnica polega jednak na tym, że zaliczka jest wliczana w cenę towaru lub usługi, które kupujący zamierza nabyć. Wpłata zaliczki daje sprzedającemu pewność, że kupujący zamierza sfinalizować transakcję. W przypadku niezrealizowania transakcji, zaliczka jest zwracana kupującemu lub może być potrącona przez sprzedającego na poczet wynikłych z umowy kosztów.

Jaka jest  więc różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem?

 W przypadku zadatku, wpłata jest dokonywana w celu potwierdzenia zobowiązania do zawarcia umowy, a w przypadku zaliczki, wpłata jest wliczana w cenę towaru lub usługi, które kupujący zamierza nabyć.

 

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *