Jaką odpowiedzialność ponosi lekarz?

Odpowiedzialność lekarzy

Osoby, które wykonują zawód lekarza, mogą ponosić różne rodzaje odpowiedzialności. W tym odpowiedzialność pracowniczą, cywilną, karną czy też odpowiedzialność zawodową.

Odpowiedzialność pracownicza

Regulacje związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez pracownika uregulowane są w przepisach Kodeksu pracy. W przypadku gdy lekarz jest zatrudniony na umowę o pracę i przy wykonywaniu swoich obowiązków związanych ze stosunkiem pracy wyrządzi pacjentowi szkodę, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny

Przesłankami warunkującymi odpowiedzialność karną lekarzy są: błąd w sztuce lekarskiej, ujemne następstwa dla zdrowia lub życia pacjenta określone w poszczególnych przepisach prawa karnego, związek przyczynowy pomiędzy błędem a ujemnymi następstwami, wina lekarza. Błąd może mieć postać błędu diagnostycznego, przez którego należy rozumieć wyciągnięcie z objawów chorobowych innych wniosków niż te, które dyktowane są wiedzą medyczną. Może on polegać tak na nierozpoznaniu w ogóle pewnych objawów, a także na wadliwym przeprowadzeniu samych badań służących postawieniu diagnozy bądź w ogóle na pominięciu takich badań. Istotą błędu jest to, iż działanie lub zaniechanie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami przyjętymi we współczesnej wiedzy lekarskiej. Błąd w sztuce lekarskiej jest kategorią obiektywną, tj. zależną wyłącznie od stanu wiedzy medycznej na danym etapie rozwoju tej wiedzy. Stan wiedzy medycznej pozwala na ocenę, iż określone działanie lub zaniechanie lekarza było prawidłowe czy też nie.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność ta zmierza do wynagrodzenia szkody, która została poniesiona przez poszkodowanego pacjenta. Może ona przybrać zarówno formę odpowiedzialności majątkowej, jak i niemajątkowej, a także szkody obecnej, jak i takiej, która może ujawnić się w przyszłości.

Odpowiedzialność zawodowa

Jest to szczególny rodzaj odpowiedzialności, której podlegają lekarze, jako osoby wykonywujące zawód zaufania publicznego. W przypadku spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej, orzeczenia wydawane są przez sądy dyscyplinarne działające jako Organy Okręgowych Izb Lekarskich. Organem odwoławczym w tym przypadku jest Naczelny Sąd Lekarski.

Aktualności / Ciekawostki