Środki ochrony dóbr osobistych

W poprzednich wpisach dowiedzieli się Państwo, czym są dobra osobiste oraz poznali Państwo ustawowe przesłanki ich ochrony. W dzisiejszym wpisie przejdziemy natomiast do nieco bardziej praktycznej części, a mianowicie środków ochrony dóbr osobistych. 

Art.  24. 

 [Ochrona dóbr osobistych]

§ 1

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3

Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

(art. 24 Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny)

Ochrona dóbr osobistych została uregulowana przez Ustawodawcę w art. 24 k.c. Środki ochrony dóbr osobistych z których możemy skorzystać w sytuacji zagrożenia lub naruszenia naszych dóbr osobistych, dzielimy na dwie kategorie tj. niemajątkowe i majątkowe.

Do niemajątkowych środków ochrony dóbr osobistych zgodnie z ww. przepisem zaliczyć możemy: 

  • żądanie zaniechania działania, chyba że nie jest ono bezprawne;
  • żądanie ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków (w szczególności złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie);

Do majątkowych środków ochrony dóbr osobistych zgodnie z ww. przepisem zaliczyć możemy:

  • żądanie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;
  • żądanie naprawienia szkody na zasadach ogólnych – w przypadku, gdy wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa. 

Niezależnie od powyższych informacji należy pamiętać, że każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie.

W przypadku zagrożenia naszych dóbr osobistych lub ich naruszenia warto zatem udać się do adwokata lub radcy prawnego celem ustalenia kroków prawnych jakie należy podjąć. 

Pamiętaj, że w przypadku gdy do zagrożenia/ naruszenia dóbr osobistych doszło za pośrednictwem internetu pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest zabezpieczenie dowodów. Możesz zrobić to np. poprzez wykonanie zrzutu ekranu. Kolejnym krokiem jest natomiast ustalenie tożsamości naruszyciela. 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

autor: apl. adw. Zuzanna Pierścińska

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *