Jakie prawa przysługują zatrzymanemu?

 

Czynność zatrzymania stanowi poważną ingerencję w zasadę wolności osobistej przysługującej każdemu z nas, o której stanowi art. 41 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej, zgodnie z którym: „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie”. 

W świetle powyższego wolność osobista stanowi fundamentalne prawo przysługujące każdemu człowiekowi, a jakiekolwiek pozbawienie lub ograniczenie naszej wolności może mieć miejsce jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w aktach o randze ustawowej. 

W poprzednim artykule omówiliśmy problematykę przesłanek zatrzymania procesowego osoby podejrzanej, którą reguluje art. 244 § 1 – 1b k.p.k., dziś chcemy przedstawić Państwu podstawowe prawa przysługujące osobie zatrzymanej. 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w momencie zatrzymania przez policję, funkcjonariusz ma obowiązek przedstawić się oraz natychmiast poinformować zatrzymanego o:

 1. Przyczynach zatrzymania, 
 2. Przysługujących zatrzymanemu prawach.

Powyższe obowiązki ciążące na funkcjonariuszach policji wynikają zarówno z ustawy zasadniczej, kodeksu postępowania karnego, jak również ustawy o policji. 

Do najważniejszych praw przysługujących zatrzymanemu zaliczamy:

 1. korzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego;
 2. niezwłoczne umożliwienie, na żądanie osoby zatrzymanej, nawiązania w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym oraz bezpośrednią rozmowę z adwokatem lub radcą prawnym;
 3. korzystanie z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli zatrzymany nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim;
 4. złożenie oświadczenia oraz odmowa złożenia oświadczenia;
 5. otrzymanie odpisu protokołu zatrzymania;
 6. dostęp do pierwszej pomocy medycznej;
 7. zawiadomienie (na żądanie zatrzymanego) osoby najbliższej/osoby wskazanej przez zatrzymanego;
 8. złożenie zażalenia do sądu na zatrzymanie;
 9. natychmiastowe zwolnienie, gdy ustaną przyczyny zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od zatrzymania osoba zatrzymana nie zostanie przekazana do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
 10. zwolnienie, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania zatrzymanego do dyspozycji sądu nie doręczono osobie zatrzymanej postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania;
 11. prawo do bycia wysłuchanym.

Ponadto, jeżeli zatrzymanie dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa obcego należy umożliwić na jego prośbę nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, a w razie zatrzymania osoby nieposiadającej żadnego obywatelstwa – z przedstawicielem państwa, w którym zatrzymany ma stałe miejsce zamieszkania.

Powyżej wymienione prawa przysługujące osobie zatrzymanej wynikają z kodeksu postępowania karnego, ale należy również pamiętać o regulacjach zawartych w ustawie o policji, zgodnie z którą czynności podejmowane przez funkcjonariuszy policji podczas zatrzymania winny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby zatrzymanej, a ponadto:


Art. 15 ust 3 ustawy o policji:

„Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne.”

Art. 15 ust. 4 ustawy o policji:

„Osoba zatrzymana, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być okazywana, fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób.”

Art. 15 ust. 5 ustawy o policji:

„Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać – w razie uzasadnionej potrzeby – badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej.”

W tym miejscu należy także przypomnieć o regulacjach zawartych w art. 41 ust. 4 i 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:

Art. 41 ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:

„Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny”.

Art. 41 ust. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:

„Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.”

Poniżej przedstawiamy również wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym, które otrzymuje każda osoba zatrzymana:

pastedGraphic.png

Źródła:

– Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,

– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego,

– ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji,

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym.

 

 

 

Autor: apl. adw. Wiktoria Qader

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *