TRANZYCJA PRAWNA- powództwo o ustalenie w przedmiocie korekty płci metrykalnej.

 

Prawo do swobody wyrażania swojej tożsamości płciowej jest jednym z elementów przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności, która stanowi źródło wolności i praw człowieka, o czym mowa w art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto ustawa zasadnicza nakłada na władzę publiczną obowiązek jej poszanowania i ochrony. 

Pomimo nałożenia przez ustawodawcę powyższego obowiązku, spoczywającego na władzy publicznej, w naszym ustawodawstwie nadal brakuje przepisów prawnych, które kompleksowo regulowałyby problematykę korekty płci metrykalnej.

Ostatnie podjęte przez władzę ustawodawczą próby zakończyły się decyzją Prezydenta Andrzeja Dudy o skierowaniu Ustawy o uzgodnieniu płci uchwalonej w dniu 10 września 2015 roku do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, który nie odrzucił weta Prezydenta.

Wobec braku uregulowania przez ustawodawcę kwestii związanej z korektą płci metrykalnej – to na sądach spoczywał ciężar odnalezienia podstawy prawnej, która rozwiązuje problem osób zmagających się z rozbieżnością pomiędzy płcią przypisaną im po urodzeniu, a psychiczną tożsamością płciową.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 1991 roku (sygn. akt III CRN 28/91) poczucie przynależności do danej płci stanowi dobro osobiste wynikające z art. 23 k.c., tym samym podlega ochronie w trybie procesowym, czyli w drodze powództwa o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c.

Powództwo o ustalenie z art. 189 k.p.c. znajduje swoje zastosowanie w przypadku korekty rozbieżności pomiędzy płcią metrykalną, a płcią odczuwalną. Powyższa droga została wypracowana przez linię orzeczniczą sądów po 1989 roku. 

Wymogi formalne pozwu o ustalenie w przedmiocie korekty płci reguluje art. 187 k.p.c. w zw. z art. 126 k.p.c.

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe pismo procesowe w przedmiotowej sprawie wraz z jego omówieniem.

pastedGraphic.png

 1. Właściwość sądu: Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanych/pozwanego. 
 2. Strony postępowania: 
  1. Powód: osoba transpłciowa, która wnosi o dokonanie korekty płci metrykalnej;
  2. Pozwani: rodzice osoby transpłciowej/ jeżeli jedno z rodziców nie żyje pozwanym jest żyjący rodzic/jeżeli obydwoje rodzice nie żyją należy złożyć w piśmie procesowym wniosek o ustanowienie kuratora.
 3. Opłata sądowa: 600 zł (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
 4. Oznaczenie rodzaju pisma – w związku z faktem, iż postępowania o ustalenie w przedmiocie korekty płci są rozpatrywane przez sądy w trybie procesowym, pismo procesowe w przedmiotowych sprawach należy oznaczyć jaki „pozew”.
 5. Wskazanie dowodów na wykazanie faktu poczucia przynależności do odmiennej płci – w sprawach z zakresu korekty płci metrykalnej najczęściej przedstawiamy dokumentację medyczna np. opinia psychologa/seksuologa, z której wynika rozbieżność pomiędzy płcią przypisaną stronie powodowej po urodzeniu, a jego psychiczną tożsamością płciową.
 6. Uzasadnienie – w tym miejscu należy uzasadnić swoje żądanie tj. dlaczego Powód żąda ustalenia przez sąd korekty płci metrykalnej.
 7. Własnoręczny podpis.
 8. Załączniki tj. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, odpis pozwu wraz z załącznikami, akt urodzenia Powoda i dowody, o których dopuszczenie i przeprowadzenie żądamy w petitum pozwu.

Zaznaczyć należy, że dopiero prawomocne orzeczenie sądu uwzględniające powództwo umożliwia wydanie nowych dokumentów stronie powodowej. 

Należy również pamiętać, że w związku z brakiem przepisów umożliwiających zawarcie związku małżeńskiego parom jednopłciowym, sąd nie ma możliwości orzeczenia korekty płci wobec osoby transpłciowej pozostającej w związku małżeńskim. 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z problematyką sądowej korekty płci metrykalnej pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

źródła:

 • postanowienie SN z 22.03.1991 r., III CRN 28/91, LEX nr 519375,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

autor: apl. adw. Wiktoria Qader

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *