Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Kancelaria Rawa-Klocek& Partnerzy  reprezentuje klientów w sprawach o ustalenie ojcostwa zarówno dziecka pochodzącego ze związku  małżeńskiego jak i dziecka pochodzącego ze związku pozamałżeńskiego. Ponadto, do zakresu działalności Kancelarii należy prowadzanie spraw o zaprzeczenie ojcostwa i udzielanie kompleksowych porad prawnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 62 KRO domniemanie ojcostwa istnieje, jeżeli:

  • dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa;
  • dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia;
  • dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

W wyżej wymienionych przypadkach domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki.

W przypadku gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone – ustalenie ojcostwa nastąpić może przez uznanie ojcostwa poprzez złożenie przez ojca dziecka stosownego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo na mocy orzeczenia sądu.

W przypadku zawarcia przez matkę dziecka drugiego związku małżeńskiego, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa – domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża matki.

Pamiętać należy, że nie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko poczęte zostało w następstwie procedury medycznej wspomagającej prokreacje, na którą to pierwszy mąż matki wyraził zgodę.

Warto zwrócić uwagę na sytuacje, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego. Domniemywa się wówczas, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznej wspomaganej prokreacji.

Powyższe domniemania są wzruszalne i oczywiście mogą zostać obalone na skutek prawidłowo wniesionego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, ograniczone jest jednak terminem sześciu miesięcy od dnia, w którym ojciec dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Nasi specjaliści, po przeprowadzeniu analizy sprawy wskażą, czy istnieje zasadność wytoczenia powództwa. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna, dlatego też przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych warto skontaktować się ze specjalistą, który zastosuje właściwe środki prawne i pomyślnie zakończy powierzoną sprawę.

Aktualności / Ciekawostki