Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Kancelaria prowadzi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. W ramach świadczonych usług zajmujemy się przygotowaniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku tak by spełniał wszelkie wymogi formalne oraz po ustaleniu właściwości sądu kierujemy do niego gotowy wniosek.

Po wpływie wniosku, Sąd ustali termin pierwszej rozprawy. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku jest postępowaniem nieprocesowym, a właściwy Sąd wydaje w tym przedmiocie postanowienie.

Wydanie przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powoduje, że spadkobierca uzyskuje możliwość udowodnienia wydanym i prawomocnym postanowieniem swych praw spadkowych wobec osób trzecich nieroszczących sobie praw do spadku oraz wiąże się z powstaniem domniemania, że osoba, na rzecz której stwierdzono powstanie praw do spadku jest spadkobiercą.

Koniecznym i ostatecznym elementem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest wprowadzenie stosownych zmian w Księgach Wieczystych lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kto może wystąpić o sądowe stwierdzenie nabycia spadku?

O sądowe stwierdzenie nabycia spadku mogą wystąpić osoby mające prawny lub fatyczny interes.

W kręgu osób uprawnionych znajdą się więc: spadkobiercy, uprawnieni do zachowku oraz wierzyciele spadkodawcy, współwłaściciele nieruchomości, w których udział miał spadkodawca, lokatorzy, dłużnicy spadkodawcy, osoby bliskie najemcy dochodzące ustalenia, że wstąpili w stosunek najmu oraz wykonawca testamentu.

Nasi specjaliści z warszawskiej Kancelarii Adwokackiej, pomogą Państwu uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku w sposób możliwie najszybszy.

Aktualności / Ciekawostki