Sprawy o przysposobienie

Sprawy o przysposobienie

Kancelaria Rawa-Klocek& Partnerzy, prowadzi sprawy o przysposobienie (“adopcję”).

Naszych Klientów reprezentujemy w:

 • sprawach o adopcje;
 • sprawach o przysposobienie dziecka drugiego małżonka;
 • sprawach o rozwiązanie stosunku przysposobienia.

Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego. By rozpocząć procedurę konieczne jest skierowanie do sądu stosownego wniosku o adopcje. Po wpłynięciu wniosku, sąd wyznacza pierwszą rozprawę, na którą wzywa zarówno wnioskodawców jak i opiekuna dziecka. Do przeprowadzenia postępowania konieczne będzie uzyskanie wymaganej dokumentacji wskazanej przez sąd.

Przesłanki przysposobienia

Do podstawowych przesłanek przysposobienia należą:

 • małoletniość przysposabianego
 • posiadanie przez przysposabiającego pełnej zdolności do czynności prawnych
 • posiadanie przez przysposabiającego odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji
 • istnienie odpowiedniej różnicy wieku pomiędzy przysposobionym i przysposabiającym

Ponadto, konieczną przesłanką może okazać się uzyskanie zgody:

 • przysposabianego, jeżeli ukończył 13 lat
 • rodziców naturalnych przysposabianego (z wyłączeniem przypadków, gdy są oni nieznani, pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody)
 • przedstawicieli ustawowego dziecka, jeżeli został ustanowiony
 • małżonka osoby przysposabiającej.

Kto może być przysposabiającym?

Przysposabiającym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.

Należy pamiętać, że w świetle prawa przysposobienie podzielić możemy na przysposobienie pełne, całkowite i przysposobienie niepełne, które różnią się od siebie ze względu na skutki.

Przysposobienie pełne, niepełne i całkowite – różnice i skutki

Przysposobienie pełne powoduje, że pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami i dziećmi. Przysposobiony nabywa więc wszelkie prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Skutkiem przysposobienia pełnego jest ustanie praw i obowiązków przysposobionego wynikających z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki krewnych względem niego.

Skutki powstałe w wyniku przysposobienia pełnego rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

W przypadku przysposobienia niepełnego, skutki powstają jedynie pomiędzy przysposabiającym i przysposobionym. Jednakże i w tym przypadku skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Przysposobienie takie sąd orzeka na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których to zgoda jest niezbędna do dokonania przysposobienia.

Mówiąc o przysposobieniu, warto też zwrócić uwagę na przysposobienie całkowite (najpełniejsze). Ma ono takie same skutki jak przysposobienie pełne z tym, że następuje sporządzenie nowego aktu urodzenia. Wobec tego jako rodzice przysposabianego zostają w akcie urodzenia wpisani przysposabiający. Jest to rodzaj przysposobienia, który jest nierozwiązalny i następuje tylko wtedy gdy rodzice przysposabianego zgodzili się przed sądem opiekuńczym na przysposobienie ich dziecka, nie wskazując jednocześnie osoby, która ma je przysposobić.

Rozwiązanie przysposobienia

Rozwiązanie przysposobienia może nastąpić jedynie z ważnych powodów występujących zarówno po stronie przysposabiającego jak i przysposobionego.

Nie jest ono jednak dopuszczalne, jeżeli:

 • miałoby na tym ucierpieć dobro małoletniego dziecka;
 • po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego, chyba, że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia.
 • jeżeli było to przysposobienie, na które rodzice wyrazili zgodę przed sądem opiekuńczym bez wskazania osoby przysposabiającego.

Jakie są skutki rozwiązania przysposobienia?

Przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z tym imię lub imiona, jednakże sąd z ważnych powodów na wniosek strony może w orzeczeniu postanowić o powrocie przysposobionego do nazwiska, które nosił przed przysposobieniem.

 

 

Aktualności / Ciekawostki