Sprawy alimentacyjne

Sprawy alimentacyjne

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek& Partnerzy zajmuje się prowadzeniem spraw o alimenty, które stanowią jedną z  ważniejszych kategorii spraw, będących w kręgu usług naszej kancelarii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w egzekucji należności alimentacyjnych, a sprawy te z uwagi, na dobro osób uprawnionych do ich uzyskania- traktujemy pierwszorzędnie.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym, obowiązek alimentacyjny oznacza dostarczanie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

W ramach świadczonych usług zajmujemy się:

  • sporządzaniem pozwu o zasądzenie alimentów;
  • sporządzeniem pozwu o podwyższenie alimentów;
  • sporządzaniem pozwu o obniżenie alimentów;
  • sporządzaniem wniosku o zabezpieczenie alimentów;
  • sporządzaniem odpowiedzi na pozew w zakresie alimentów;
  • sporządzaniem wniosków o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o alimenty i inne.

Na kim w pierwszej kolejności ciąży obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli mamy kilku zstępnych lub wstępnych to w pierwszej kolejności obowiązkiem alimentacyjnym zostaje obciążony krewny bliższy stopniem pokrewieństwa. Jeżeli natomiast, krewnych w takim samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny to obciąża się ich w stopniu odpowiadającym ich możliwością zarobkowym i majątkowym.

Alimenty pomiędzy byłymi małżonkami

Zgodnie z art. 130 K.R.O, obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa lub orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Alimentów żądać mogą wyłącznie małżonkowie, którzy nie zostali uznani za winnych rozpadowi małżeństwa. Dodatkową przesłanką jest niedostatek małżonka po rozwodzie oraz możliwości zarobkowe małżonka, od którego ubiegamy się świadczenia alimentacyjnego. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, drugi małżonek nie musi wykazywać przesłanki niedostatku, gdyż wystarczy wykazać jedynie pogorszenie dotychczasowej stopy życiowej.

Co w przypadku separacji?

Jeżeli pomiędzy małżonkami została orzeczona separacja, to mają oni obowiązek świadczenia sobie wzajemnie niezbędnej pomocy, w szczególności pomocy materialnej. Niemniej jednak, w tym przypadku nie występuje obowiązek alimentacyjny.

Alimenty na dziecko- czyli obowiązek alimentacyjny rodziców

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego, powstaje w przypadku uzyskania przez dziecko pełnoletniości i jeżeli spełnianie tego świadczenia wiąże się z uszczerbkiem dla rodziców, a dziecko nie dokłada żadnych starań w celu usamodzielnienia się.

Alimenty na rzecz małoletniego dziecka, a także ich wysokość ustalana jest mocą orzeczenia sądowego i ma charakter bezwzględny. Zazwyczaj alimenty ustalane są w wyroku rozwodowym.

Alimenty dziadków na rzecz wnuków

Obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków ma charakter jedynie subsydiarny i może wystąpić tylko w przypadku, gdy rodzice nie mogą realizować nałożonego w tym przedmiocie obowiązku. Tak jak w pozostałych przypadkach wysokość alimentów uzależniona jest usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych, w tym przypadku- dziadków.

W celu uzyskania szczegółowej porady prawnej w zakresie spraw o alimenty prosimy o kontakt z naszą Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub telefonicznie.

Aktualności / Ciekawostki