Rozwód i separacja

Rozwód i separacja

Rozwody i separacje Warszawa- Adwokat Rawa-Klocek& Partnerzy

Kancelaria Rawa-Klocek& Partnerzy w zakresie prowadzonych spraw rozwodowych i spraw o orzeczenie separacji oferuje:

  • porady prawne;
  • sporządzanie pism procesowych, w tym w szczególności pozwu o rozwód, a także sporządzanie odpowiedzi na pozew o rozwód;
  • sporządzanie pozwu o separację oraz odpowiedzi na pozew o separację;
  • Reprezentację Klientów przed sądami każdej instancji;
  • Przygotowanie Klientów do sprawy rozwodowej, sprawy o separację;

Pozew rozwodowy- kiedy należy go złożyć?

Należy zaznaczyć, iż żaden przepis prawa nie normuje, kiedy należy złożyć pozew o rozwód. Niemniej jednak należy pamiętać, że Sąd rozpatrując sprawę o rozwód bierze pod uwagę przesłanki znajdujące się w art. 56 KRO. Mając na uwadze wskazany przepis, pomiędzy małżonkami nastąpić musi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Stan zupełnego rozkładu powinien wynosić tak długi okres by sąd rozpatrując sprawę miał pewność, że nie istnieje szansa na powrót małżonków, a tym samym zostanie spełniona przesłanka trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego. Mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód- pozew o rozwód najlepiej złożyć po upływie dwóch lub trzech miesięcy od dnia stwierdzenia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednakże, warto zwrócić się do adwokata w Warszawie wcześniej, celem ustalenia niezbędnych kwestii i sporządzenia projektu pozwu o rozwód.

Czas rozwodu

Czas trwania sprawy rozwodowej zależy od wielu czynników i trudno jest wskazać, ile faktycznie należy czekać na orzeczenie rozwodu. Każda sprawa jest indywidualna, dlatego też takie pytanie najlepiej zadać adwokatowi na pierwszym spotkaniu, gdzie konkretna sprawa przedstawiona przez Państwa zostanie poddana szczegółowej analizie.

Koszty rozwodu

Koszty  zależą  od specyfiki i zawiłości konkretnej sprawy, dlatego też nie jest możliwe ich dokładne oszacowanie na początkowym etapie. Koszty rozpoczynają się od kilkuset złotych i mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Stałą opłatą, którą należy uiścić wraz ze skierowaniem pozwu o rozwód do sądu jest kwota 600zł.

Podział majątku po rozwodzie

Adwokat prowadzący sprawy rozwodowe w Warszawie udzieli niezbędnych porad oraz odpowiednio poprowadzi sprawę również pod kątem podziału majątku. Należy pamiętać, że z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Po rozwodzie małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych, ale tylko w stosunku do tych przedmiotów majątkowych, które wchodziły w skład majątku wspólnego (nie dotyczy majątku osobistego małżonków).

Podział majątku możemy podzielić na sądowy podział majątku oraz umowny podział majątku.

Korzystniejszym z punktu widzenia ekonomicznego oraz czasu trwania podziałem jest umowny podział majątku. W celu dokonania takiego podziały konieczne jest jednak porozumienie pomiędzy stronami. Jeżeli więc strony nie mogą dojść do porozumienia w przedmiocie podziału majątku po rozwodzie, jedynym rozwiązaniem jest sądowy podział majątku.

Pierwszym krokiem jaki należy uczynić jest skierowanie odpowiedniego wniosku do właściwego sądu.

Opłaty stałe w sprawach o podział majątku:

1000 zł – od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej

300 zł – jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku.

Warto pamiętać, że podziału majątku wspólnego można dokonać zarówno w trakcie rozwodu jak i po jego zakończeniu.

W celu prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie, warto niezwłocznie umówić się na konsultacje z Adwokatem w Warszawie.

Rozwód

Rozwód polega na rozwiązaniu ważnego małżeństwa przez Sąd za żądanie jednego z małżonków. Wyróżniamy dwa rodzaje rozwodów:

  • Rozwód z orzekaniem o winie

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego na rzecz małżonka, który nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a także jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu- Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec o obowiązku alimentacyjnym.

  • Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z art. 57 KRO – Sąd orzekając rozwód orzeka także o tym, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Należy pamiętać, że Sąd na zgodne żądanie obydwu Stron zaniecha orzekania o winie.

Adwokat prowadzący sprawy rozwodowe w Warszawie pomoże w wyborze najskuteczniejszej opcji w zależności od indywidualnej sytuacji Klienta.

Następstwa rozwodu

Prawo do zawarcia nowego małżeństwa

Podstawowym i najważniejszym następstwem rozwodu, jest możliwość ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez Strony. Należy jednak pamiętać, że rozwód cywilny daje nam możliwość zawarcia ponownie małżeństwa cywilnego, nie zaś kościelnego. Niezależnie od orzeczenia rozwodu cywilnego, można również wystąpić do sądu kościelnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego. W tym celu warto zapoznać się z naszą ofertą [link do strony adw. Kościelny].

Ustanie wspólności ustawowej

Po uzyskaniu rozwodu następuję ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej, co oznacza, że małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych, ale tylko w stosunku do tych przedmiotów majątkowych, które wchodziły w skład majątku wspólnego. Majątek wspólny małżonków ulega podziałowi. Podział majątku wspólnego może być umowny i sądowy. Jeżeli strony wzajemnie porozumiewają się co do kwestii podziału majątku, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest podział majątku w drodze umowy, który to podział jest również mniej kosztowny. W pozostałych przypadkach koniecznym będzie przeprowadzenie sądowego podziału majątku.

Nazwisko

Kolejnym następstwem jest możliwość powrotu do nazwiska z przed zawarcia związku małżeńskiego. W tym przypadku należy pamiętać o zachowaniu należytych terminów. Zgodnie z art. 59 KRO, zmiany takiej dokonać można w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Alimenty

Dla byłego małżonka:

Rozwiedziony małżonek, pod warunkiem, że nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduję się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego:

  • Środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwością zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Dla dzieci:

O alimentach na rzecz dzieci przeczytają Państwo w zakładce – Alimenty Warszawa- Adwokat Rawa-Klocek& Partnerzy.

Dziedziczenie

Byli małżonkowie nie są uprawnieni do dziedziczenia ustawowego. Mogą dziedziczyć jedynie na podstawie testamentu.

Wspólne mieszkanie

W przypadku, gdy małżonkowie wspólnie zajmują mieszkanie, Sąd wydając wyrok rozwodowy może orzec również o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W wyjątkowych sytuacjach tj. gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwiałby wspólne zamieszkiwanie, Sąd może nakazać eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Ponadto, sąd orzec może o:

  • podziale wspólnego mieszkania
  • przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków za zgodą drugiego małżonka.

Kompleksowe informację i porady uzyskają Państwo od adwokata prowadzącego sprawy rozwodowe.

 

Aktualności / Ciekawostki