Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Kancelaria Rawa-Klocek& Partnerzy, prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym sprawy o przyjęcie i odrzucenie spadku.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku następuje na podstawie złożenia stosownego oświadczenia, które w sposób istotny wpływa i kształtuje pozycję prawną spadkobiercy. Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez spadkobiercę lub przez pełnomocnika.

Oświadczenie składa się przed sądem lub notariuszem w formie ustnej lub pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli oświadczenie jest składane przed notariuszem to wymaga formy aktu notarialnego.

Pamiętać należy, że przyjęcie spadku może nastąpić wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.

Kto jest uprawniony do złożenia oświadczenia?

  • Spadkobierca testamentowy
  • Spadkobierca ustawowy
  • Transmitariusz czyli spadkobierca zmarłego spadkobiercy, który zmarł przed złożeniem oświadczenia.

Termin i złożenie oświadczenia

Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy i biegnie dla każdego spadkobiercy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania.

Ważnym jest, że termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po spadkodawcy transmitencie, nie może zakończyć się wcześniej aniżeli termin do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym spadkobiercy.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, może złożyć samodzielnie jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku pozostałych osób przedstawiciele ustawowi. Na przyjęcie spadku wprost albo na jego odrzucenie w imieniu osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych potrzebne jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego.

Skutki oświadczenia o odrzuceniu spadku

Spadkobierca, który odrzucił spadek zostaje wyłączony od dziedziczenia tak jakby nie dożył otwarcia spadku, jednakże należy pamiętać, że odrzucenia spadku może zostać uznane za bezskuteczne, gdy:

  • miało na celu pokrzywdzenie wierzycieli;
  • wierzytelność istniała w chwili składania oświadczenia;
  • zostało złożone żądanie przez któregokolwiek wierzyciela;
  • istnienie w chwili odrzucenia spadku stanu niewypłacalności.

Z żądaniem uznania za bezskuteczne oświadczenia w przedmiocie odrzucenia spadku nie może wystąpić wierzyciel przyszły.

Aktualności / Ciekawostki