Pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

Kancelaria Rawa-Klocek& Partnerzy, prowadzi sprawy z zakresu pozbawienia, ograniczenia i zawieszenia władzy rodzicielskiej. Nasi specjaliści doradzają i prowadzą sprawy z należytą starannością i zapewniają indywidualne podejście do każdego Klienta.

W niniejszych sprawach, zajmujemy się przede wszystkim:

  • wstępną analizą sprawy poprzedzoną rozmową z Klientem;
  • sporządzaniem stosownych wniosków;
  • reprezentacją klienta w postępowaniu.

W przypadku zainteresowania świadczeniem usług przez naszą Kancelarię, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą formularza zgłoszeniowego widniejącego na stronie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać orzeczone przez Sąd w stosunku do obojga rodziców jak i jednego z rodziców. Przepisy prawa, ściśle regulują przypadki, kiedy może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej:

  • wystąpienie trwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej;
  • nadużywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej;
  • zaniedbywanie przez rodziców obowiązków względem dziecka.

Sprawy z zakresu pozbawienia władzy rodzicielskiej rozpoznaje Sąd opiekuńczy, niemniej jednak należy pamiętać, że Sąd może orzec w tym przedmiocie również wydając np. wyrok rozwodowy.

W przypadku ustania przyczyn przemawiających za pozbawieniem władzy rodzicielskiej, Sąd może zdecydować o przywróceniu władzy rodzicielskiej. Należy pamiętać, że jeżeli sytuacja rodzinna oraz wystąpienie określonych przesłanek i okoliczności za tym przemawiają, to Sąd w pierwszej kolejności może orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska może zostać ograniczona, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka. Z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej może wystąpić każdy z rodziców, a wniosek taki wolny jest od opłat sądowych.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może polegać na:

  • poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej pod dozór kuratora;
  • zobowiązanie rodziców do określonego postępowania;
  • skierowaniu dziecka do odpowiedniej placówki, która sprawuje opiekę nad dziećmi;

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, może wiązać się również z zarządzeniem o zabraniu dziecka z domu rodzinnego i umieszczenia w placówce wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

Nawet jeżeli władza rodzicielska została ograniczona, Sąd może orzec o jej przywróceniu, jeżeli ustaną przesłanki i okoliczności przemawiające za jej ograniczeniem. Sąd każdorazowo bierze pod uwagę dobro dziecka.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej następuje w przypadku, gdy istnieje przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej pod warunkiem, że jest to przeszkoda przemijająca.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej nie wiąże się z utratą uprawnień do wykonywania władzy rodzicielskiej, ale nie mogą one być przez oznaczony czas wykonywane.

Decyzja Sądu w tym zakresie jest uznaniowa, niemniej jednak Sąd bierze pod uwagę w szczególności dobro dziecka, okoliczności sprawy. W przypadku ustania przyczyny sąd wydaje orzeczenie o uchyleniu zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Aktualności / Ciekawostki