Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy, prowadzi sprawy oraz świadczy porady prawne w zakresie odpowiedzialności za długi współmałżonka.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy jeden z małżonków dowiaduje się o długach drugiego małżonka z otrzymanego tytułu egzekucyjnego. Takie sytuacje mają miejsce tam, gdzie pomiędzy małżonkami występuje ustrój wspólności majątkowej. Należy pamiętać, że odpowiedzialność ta nie jest jednak nieograniczona, a prawo przewiduje zabezpieczenie w postaci ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do małżonka, który nie zaciągnął długu, a mimo to został pociągnięty do odpowiedzialności.

Co do zasady, dłużnik odpowiada majątkiem osobistym za zaciągnięte zobowiązania, ale wyjątek stanowią oczywiście sytuacje, gdzie drugi z małżonków wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

Co w przypadku braku zgody?

Wydawać by się mogło, że skoro drugi z małżonków nie wyraził zgody na zaciągnięcia zobowiązania to nie ponosi odpowiedzialności. Niemniej jednak, pamiętać należy o instytucji zwykłych potrzeb rodziny. Do zwykłych potrzeb rodziny możemy zaliczyć np. wydatki na żywność, leki czy też ubrania. I właśnie na te wydatki nie jest konieczna zgoda małżonka, a w przypadku powstania długu odpowiada on za zaciągnięte w związku z tym zobowiązania. Oczywiście istnieje możliwość zwolnienia się z tej odpowiedzialności po udowodnieniu chociażby rażącej niegospodarności drugiego z małżonków.

Sytuacja jest przejrzysta w przypadku czynności co do których konieczne jest uzyskanie zgody drugiego małżonka. Do tych czynności zgodnie z art. 37 KRO zaliczamy:

  • czynności prowadzące do zbycia, obciążania, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania pożytków;
  • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
  • czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

Uwaga! – jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką odpowiedzialności za długi współmałżonka, zachęcamy do kontaktu z doświadczonym Adwokatem z Warszawy.

Aktualności / Ciekawostki