Odpowiedzialność materialna pracowników

Odpowiedzialność materialna pracowników

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek& Partnerzy w zakresie prawa pracy, świadczy porady prawne i prowadzi kompleksowe usługi prawne związane z kwestią odpowiedzialności materialnej pracowników.

W szczególności zajmujemy się:

  • dochodzeniem należnych odszkodowań;
  • prowadzeniem mediacji (ugody);
  • kwestią potrącenia z wynagrodzenia w związku z powstałą szkodą materialną;
  • odpowiedzialnością pracowników za powierzone mienie.

Zgodnie z art. 114 i 115 kodeksu pracy, przesłankami odpowiedzialności materialnej pracowników są:

  • bezprawność zachowania pracownika;
  • wina pracownika;
  • szkoda majątkowa pracodawcy;
  • adekwatny związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku przez pracownika a powstaniem szkody po stronie pracodawcy.

(!) Odpowiedzialność materialna pracownika może ulec ograniczeniu w przypadku winy nieumyślnej, a ciężar dowodowy w każdym czasie spoczywa na pracodawcy.

 

 

Aktualności / Ciekawostki