Małżeńskie ustroje majątkowe

Małżeńskie ustroje majątkowe

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy, w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, świadczy usługi prawne związane z tematyką małżeńskich ustrojów majątkowych. Naszym klientom zapewniamy pomoc w każdej sprawie oraz jak najlepsze zabezpieczenie interesów majątkowych, proponując jak najkorzystniejsze rozwiązania przewidziane przez prawo.

Wyróżniamy następujące ustroje majątkowe:

  • ustrój majątkowy umowny (rozszerzona wspólność, ograniczona wspólność rozdzielność majątkowa oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków)
  • ustrój majątkowy ustawowy
  • ustrój majątkowy przymusowy

Ustrój majątkowy umowny

Zgodnie z art. 47 KRO, małżonkowie mogą poprzez zawartą w formie aktu notarialnego umowie- mogą rozszerzać, ograniczać, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie związku małżeńskiego (intercyza).

Ustrój majątkowy ustawowy

Jest to ustrój, który powstaje z mocy prawa po zawarciu małżeństwa. Chodzi tutaj oczywiście o ustrój wspólności majątkowej. Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje z małżonków lub tylko jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte tym ustrojem, należą natomiast do majątku osobistego każdego z małżonków.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

W skład majątku wspólnego wchodzi między innymi wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym, czy też kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Cechy wspólności majątkowej

  • każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w tym zakresie;
  • żaden z małżonków nie może w czasie trwania wspólności majątkowej żądać podziału majątku wspólnego;
  • małżonkowie są zobowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem;
  • małżonek może sprzeciwić się co do czynności dokonywanej przez współmałżonka, chyba że jest to związane ze sprawami bieżącymi życia codziennego.

Zawierając związek małżeński, w tym przypadku powstają nam trzy masy majątkowe – majątek wspólny małżonków, majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża.

Przymusowy ustrój majątkowy

Związany jest z sądowym zniesieniem wspólności, które może odbyć się jedynie z ważnych powodów. Przymusowy ustrój majątkowy może więc zostać ustanowiony:

  • na żądanie wierzyciela jednego z małżonków- w przypadku, gdy uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków, a także ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Przymusowy ustrój majątkowy może powstać również w przypadku orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

Aktualności / Ciekawostki